top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Aile Hukuku
 

Birlik Hukuk Bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Birlik Hukuk Bürosu olarak Aile Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,

 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,

 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,

 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,

 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,

 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.
   

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku’nun, temelinde belli başlı ilkeler bulunmaktadır. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi bunlardan biridir. Bu ilkeye göre; bir fiilin suç oluşturulabilmesi ve cezalandırılabilmesi için o fiilin ve cezasının kanunda açık bir biçimde suç olarak düzenlenmesi gerekir. Bu ilkenin idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza oluşturma yasağı, örf ve adet hukukuna göre ceza yasağı, suçların ve cezaların kanunda açıkça belirtilmiş olması zorunluluğu, kıyas yasağı ve geriye yürüme yasağı şeklinde sonuçları bulunmaktadır.

Birlik Hukuk Bürosu olarak, Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktayız. Soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Ceza Hukuku Dava Vekilliği Hizmetleri

 

 • Sulh ceza davaları ve duruşmaları

 • Asliye ceza davaları ve duruşmaları

 • Ağır ceza davaları ve duruşmaları

 • Askeri ceza davaları ve duruşma

 • İcra Ceza Davaları

 • Soruşturma aşamasında, Kolluk ve Savcılık İfadelerinde hazır bulunma

 • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere

 

Ceza Hukukunda Danışmanlık

 

 • Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale

 • Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü

 • Tacir’in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi

 • Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması

Ceza Hukukuna ilişkin yürütülen davalarda mesai saatleri kısıtlaması olmaksızın, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık vermekteyiz.
 

Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşen dünyada  uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların  kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini  koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku  Türkiyede de hızla gelişmiştir. Bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye'de gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.

Birlik Hukuk Bürosu tarafından, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması ve devri işlemleri

 • Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi

 • Telif hakları

 • Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi

 • Birleşme  devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi

 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans  verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi
   

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede faaliyet göstermekte olan Hukuk Büromuz,  donanımlı Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:

 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
   

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Yurt içi ve yurt dışında açılan anti-damping soruşturmaları

 • Yurt içi ve yurt dışında açılan sübvansiyon soruşturmaları

 • Korunma önlemi soruşturmaları

 • Gözetim uygulaması başvuruları

 • Askıya alma, kota ve tarife kontenjanı başvuruları

 • Değişen mevzuata ve uygulamalara ilişkin raporların düzenlenmesi

 • Ticaret politikası danışmanlığı

 

Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü;

 

Birlik Hukuk Bürosu,  Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, uluslararası ticari işlem  veya ticari anlaşmazlıklar konusunda yerli ve yabancı müvekkillerini temsili etmektedir.

Birlik Hukuk Bürosu olarak, yabancı müvekkillerine, Türkiye'deki işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi;  bu işlemlerinin Türk ve/veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile  Türk ve/veya yabancı müvekkillerinin, uluslararası  ticari uyuşmazlıklarının çözümü konularında,  uyuşmazlığın Türkiye veya yurtdışında yargı veya sulh yollarından hangisiyle  çözüleceğine bakılmaksızın, çok yönlü ve özgün  bir hukuk danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

Birlik hukuk tarafından  Uluslararası İşlemler

alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 • İhracat ve ithalattan  kaynaklı yurt dışı alacakların takibi

 • Yargı kararlarının  yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi

 • İhracat vesaikinin  hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Şirketlere yatırım  teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Gümrük  işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü

 • İthalatta haksız  rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması

 • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü

 • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi,  taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü
   

Tüketici Hukuku

Birlik Hukuk Bürosu olarak tüketici hukuki ile ilgili her türlü konuda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda;

Tüketici ile satış sağlayan kişi arasındaki uyuşmazlıkların çözümü,

Tüketici haklarının mevzuata uygun bir şekilde sağlanması,

Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tüketicinin tamir, iade, tazminat ve benzeri diğer tüm haklarının kazanılması şeklinde danışmanlık ve temsil hizmetleri,

Tip sözleşmeler, genel işlem koşulu niteliğindeki sözleşmeler vb. durumlarda tüketicinin hakları ve korunması,

Abonelik sistemleri, garanti belgeleri, ayıplı iş ve hizmetlerin tanzimi vb. tüketici hukukunun görev alanına giren tüm konularda dava ve danışmanlık hizmetini gerçekleştirmekteyiz.
 

Şirketler Hukuku

Birlik Hukuk Bürosu , Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır. 
 

Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden

 bazıları:

 • Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması

 • Sermaye  artırımları/indirimleri

 • Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık

 • Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık

 • İrtibat bürolarının kurulması

 • Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler

 • Hukuki durum  tespit raporlaması (Due Diligence)
   

Rekabet Hukuku

Birlik hukuk Bürosu, rekabet hukuku konusunda uzmanlaşmış, dinamik ve genç kadrosu ile, yeni mevzuatları sürekli inceleyerek, müvekkillerine en kaliteli hizmeti sunmaktadır.

Rekabet Hukuku konusunda sunduğumuz hizmetlerin bazılar;

 • Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık

 • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları

 • Global çapta pişmanlık başvuruları desteği

 • Birleşme, devralma ve ortak girişimler

Rekabet hukuku danışmanlığı
 

Özelleştirme Hukuku 

Ülkemizde  birçok farklı sektörde sıkça karşılaşılan ve hukuki olarak ciddi sorunlara yol  açmış olan özelleştirme uygulamalarında gerek idare gerek yatırımcı yanında yer  almak sureti ile Özelleştirme hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

Özelleştirme  Hukuku, Türkiye için büyük önem arz eden birçok özelleştirme  projesinde özelleştirmenin her safhasında yer alarak ve sadece yerel/yabancı  şirketlere değil kamu kuruluşlarına da danışmanlık hizmeti vererek teknik,  pratik ve hukuki birikimini sağlamıştır.

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

Bilgi, modern yasamın en önemli degerlerinden biridir. Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluslar; bireyler hakkında önemli miktarda veriyi toplamakta, saklamakta, islemekte ve nakletmektedirler.

Teknolojinin gelismesi, kisilerin bilgiyi paylasması ve dünya çapında yaymasına izin verecek sekilde; kisilerin bilgilerinin kontrolünü kaybederek, kendilerine karsı kullanılması gibi tehlikeli durumların olusmasına sebep olmaktadır.

Kisisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin baska kisi veya kuruluslar tarafından yetkisiz kullanımına karsı sahip oldukları bir haktır. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiştir.

İlgili Kanun; vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir.

 
 

KVKK’ ya uyumun sağlanması amacıyla Birlik Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize:

 • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,

 • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,

 • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,

 • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,
   

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Birlik hukuk bürosu olarak, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.

​İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması

 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli

 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

 • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması

 • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi

 • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması

 • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması

 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

   

İdare ve Vergi Hukuku  

Birlik Hukuk Bürosu, farklı  sektörlerde Türkiye'nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin çeşitli idareler  ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda  geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.
 

Birlik Hukuk tarafından  İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması

 • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

 • Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü

Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

İcra ve İflas Hukuku

Birlik Hukuk, İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.
 

Birlik Hukuk tarafından  İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri

 • Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

 • İflas Erteleme

 • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
   

Sağlık hukuku

Gerek yerel gerekse uluslararası müvekkillere hizmet veren Birlik hukuk, Sağlık ve İlaç hukuku alanında, sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet vermektedir.

Birlik Hukuk tarafından Sağlık ve İlaç sektörüne sunulan hizmetlerden bazıları:

 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması    

 • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması

 • İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması

 • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

 • Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)

 • Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması

 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri

 • Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuruları, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri

 

Müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Birlik Hukuk, gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir. Gayrimenkul alanındaki müvekkil portföyünde yabancı ve yerli birçok yatırımcı yer almaktadır.
 

Birlik Hukuk,  tarafından Gayrimenkul sektörüne verilen hizmetlerden bazıları:

 • Tapu işlemleri

 • Kiralama sözleşmeleri

 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)

 • Alım – Satım  sözleşmeleri

 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

 • Gayrimenkul finansmanı

 • Yabancıların mülk edinmesi
   

Bilişim Hukuku

Birlik Hukuk Bürosu olarak,  bilişim hukuku alanında, bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir.

 

Bu çerçevede:

 • Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi

 • Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması

 • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi

 • Hukuki açıdan sorunsuz iş süreçleri ağırlıklı yürütebilmelerini sağlamak için hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel hukuk danışmanlığı  hizmetlerini sunulması ve ağırlıklı olarak bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunulması

 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi

 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması

 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması

 • E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
   

Basın ve Medya Hukuku

Birlik Hukuk Bürosu olarak,  çeşitli medya grupları içerisinde yer alan medya organlarına danışmanlık hizmetlerini yürütmekte, aynı zamanda medya şirketleri alımı ve satımı konularında birçok hizmet vermektedir. 

Birlik Hukuk Bürosu olarak, basın ve medya alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Medya şirketi kurulumu

 • Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı

 • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs.  mevzuat)

 • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi

 • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi

 • Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde  hukuki prosedürlerin  yürütülmesi

 • Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması
   

Bankacılık ve Finans Hukuku             

Birlik Hukuk Bürosu olarak, bankalar, mali kuruluşlar,  kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir. Bankacılık  ve Finans Hukuku alanında, ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar bağlamında, müvekkillerimizi bütünleyen ve kuşatan bir hizmet  sağlamaktadır.

Birlik Hukuk Bürosu tarafından  Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Bankalar Hukuku ve  Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti

 • Kiralama

 • Kredi Sözleşmeleri

 • Şirket Finansmanı

 • Mal ve Proje  Finasmanı

 • Yapısal Finans

 • Uluslararası  Ticaret Finansmanı

 • Menkul kıymet  faydalarının yatırılması ve uygulanması

 • İslami Finans  Hukuku

 • Kurumsal Finansman

 • Sermaye Piyasaları

 • Şirket Finansmanı

 • Varlığa dayalı  menkul kıymet ihracı

 • Varlık Finansman

 • Yapılandırılmış  Finansman
   

TAHKİM VE ARABULUCULUK

Birlik Hukuk Bürosu olarak, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

Birlik Hukuk Bürosu olarak, hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar. Dünyanın pek çok ülkesinde işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütü üyelikleri sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.                      

Girişim Sermayesi Yatırımları

Birlik Hukuk Bürosu olarak, Girişim Sermayesi Yatırımları alanında, ülkemizdeki ender çalışma gruplarından birisi olma özelliğini taşımaktadır. Temel olarak ilgili faaliyetleri kapsamında girişim sermayesi fonu ve melek yatırımcı müvekkillerimizin yatırımlarını sorunsuz gerçekleştirmelerini sağlamak üzere tüm hukuk süreçlerini idare etmekteyiz.

Fonların kuruluş safhalarına ilişkin danışmanlık da dahil olmak üzere, müvekkillerimizin özellikle yatırım süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakerelerinin yürütülmesi temel iştigal alanımızı oluşturmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere büromuz tarafından girişim sermayesi yatırımcılarına sağlanmaktadır:

 • Müvekkile özel tasarlanacak, yatırım faaliyetleri için gerekli bilumum standart dokümantasyonun hazırlanması, 

 • Birlikte yatırım veya başka bir lider yatırımcı altında yatırıma girme halinde üçüncü kişilerden gelen sözleşmelerin revize edilmesi, 

 • İlgili yatırım işlemleri boyunca ve öncesinde gerekebilecek hukuki incelemelerin (due diligence) yürütülmesi ve

 • Yatırım sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi ile kapanış süreçlerinin yürütülmesi işleri.

 

Sayılanlara ek olarak, hukukun her alanında hizmet sağlayabilen yapısı sayesinde yatırım sonrası evrede de portföy şirketlerine ilişkin süreçlerde gerekebilecek A'dan Z'ye tüm hukuk ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Birlik Hukuk Bürosu olarak, Genel iş bilgeliğini korumak amacıyla her daim birkaç girişimi de müvekkil portföyü içerisinde tutmakta, böylece genel olarak işi ve karşılıklı beklentileri her daim doğru okuyabilmeyi hedeflemektedir.

Girişim Sermayesi Yatırımları, girişim sermayedarlarının Amerika'da gerçekleşen yatırımlarında ise San Francisco irtibat ofisi ile beraber tam entegre bir sistematik dahilinde hizmet verebilmektedir. Bu kapsamda şirketlerin Delaware'a taşınmasından, convertible note veya preferred equity yoluyla yapılacak yatırımların tüm safhalarıyla beraber yürütülmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

bottom of page